Openingstijden: Ma - Vr: 09.00 - 18.00
Vanaf 4 personen op locatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Training & Advies MVM – 12 Februari 2022
Definities:
Opdrachtnemer: Opdrachtgever/Wederpartij: Training & Advies MVM, afgekort MVM genoemd Rechtspersoon welke opdracht geeft voor het verlenen van diensten en leveringen Opdrachtgever en opdrachtnemer worden testament "partijen" genoemd.
Partijen:


Artikel 1. Toepasselijkheid:

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle-ook toekomstige-overeenkomsten in het kader waar van MVM, onder welke titel dan ook (waaronder koop, aanneming van werk en het uitvoeren van opdrachten) zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige andere prestatie verricht op het gebied van opleiding, trainingen en oefeningen.
 2. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden kan door een ieder die door MVM is het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.
 4. in deze Algemene Voorwaarden wordt onder (op)levering ook het verrichten van diensten begrepen.
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar onze website: www.bhveindhoven.nl 
 6. De rechtspersoon welke Training & Advies MVM opdracht geeft voor het verlenen van diensten of leveringen wordt hierna aangeduid als "wederpartij" of "opdrachtgever"
 7. De Algemene Voorwaarden die de opdrachtgever of wederpartij op enig moment aan Training & Advies MVM presenteert worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.


Artikel 2. Offertes:

 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De geldigheidsduur van een offerte is 60 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 3. Training & Advies MVM Eindhoven is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk dan wel per mailbevestiging heeft plaats gevonden.
 4. Indien blijkt dat bij aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Training & Advies MVM het recht de prijzen hierover aan te passen.
 5. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief het geldende Btw-tarief. Tenzij anders aangegeven.
 6. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door wederpartij aanvaard, dan heeft Training & Advies MVM het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen Training & Advies MVM en de wederpartij tot stand doordat de wederpartij de offerte van MVM onvoorwaardelijk accepteert dan wel doordat MVM de order van de wederpartij, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien Training & Advies MVM een schriftelijke bevestiging uitzendt geldt de inhoud daarvan als overeengekomen tenzij de wederpartij binnen 8 werkdagen na datering daarvan schriftelijk protesteert.


Artikel 3. Opdrachten / Overeenkomst:

 1. Inschrijvingen / Overeenkomsten gesloten via de website van Training & Advies MVM zijn strikt persoonlijk. Door u aan te melden via internet of e-mail gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
 2. Elke wederpartij ontvangt na inschrijving een bevestiging.
 3. Training & Advies MVM behoudt zich het recht voor afwijzend over uw inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Als het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is MVM gerechtigd om de cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.
 4. Annulering van een eenmaal gesloten overeenkomst op verzoek van de wederpartij kan slechts plaatsvinden indien Training & Advies MVM zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart, hetgeen steeds geschiedt onder de voorwaarde dat alle door Training & Advies MVM gemaakte kosten en winstderving door de wederpartij vergoed dienen te worden.
 5. Training & Advies MVM Eindhoven behoud zich het recht voor om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Training & Advies MVM het recht cm dat te doen, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de wederpartij enige opeisbare verbintenis jegens Training & Advies MVM, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet. In het geval dat de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt, mag Training & Advies MVM de rechten uitvoeren omschreven in lid 4 van artikel 3.
 6. Annulering van eenmaal gesloten overeenkomsten op het gebied van opleidingen en trainingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. De wederpartij is te allen tijde de volgende onkostenvergoedingen verschuldigd bij annulering: Tot 8 weken voor de opleidingsdatum 25% van het factuurbedrag;


• 4 tot 8 weken voor de opleidingsdatum 50% van het factuurbedrag;
• < dan 4 weken voor de opleidingsdatum 75% van het factuurbedrag;
• Bij absentie zonder annulering 100% van het factuurbedrag

    7.De wederpartij draagt het risico van verkeerde overdracht van de gegevens in het geval deze
       overdracht mondeling plaatsvindt:

8. Indien Training & Advies MVM het recht heeft om een overeenkomst te ontbinden, heeft zij ook het recht om de overige tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Training & Advies MVM tevens het recht om van de wederpartij al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De 1n dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van Training & Advies MVM, onverlet.


Artikel 4. (Op)Levering:

 1. Training & Advies MVM doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd in de overeenkomst en de website te realiseren. De door MVM aangekondigde (op)leveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) niet leverbaar is of om een andere reden niet direct leverbaar is.
 2. Indien (op)levering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt zal MVM de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
 3. Bij ontbinding van een (op)levering door de wederpartij behoud Training & Advies MVM zich het recht om reeds gemaakte kosten te factureren. Ontbinding van een (op)levering 2 weken voor de aangekondigde oplevertermijn kan dan resulteren in een op te eisen bedrag oplopend tot 50% van het factuurbedrag. Ontbinding van een (op)levering < 1 week voor de aangekondigde oplevertermijn kan resulteren in een op te eisen bedrag tussen de 50% en 100% van het factuurbedrag.
 4. De wederpartij is jegens Training & Advies MVM verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de gekochte zaak, zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien de wederpartij de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Training & Advies MVM de zaak heeft aangeboden. Training & Advies MVM heeft in dat geval het recht om aan de wederpartij te factureren.
 5. Overeengekomen termijnen van (op)levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van een niet tijdige (op)levering dient Training & Advies MVM schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Training & Advies MVM een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
 6. Training & Advies MVM heeft het recht om de (op) te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige lid werd verlengd.
 7. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Kamer van Koophandel
 8. Geleverde artikelen en goederen blijven eigendom van Training & Advies MVM tot het volledige gefactureerde bedrag is voldaan.
 9. Extra te maken kosten, in verband met de door de wederpartij gewenste spoedleveringen, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. Verzendkosten:

 1. Wederpartij betaalt per bestelling met een orderwaarde van tweehonderd euro (€ 200,00) of minder een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra services staan op de offerte en de website aangegeven.

Artikel 6. Prijzen, betalingen, kosten en aanbiedingen:

 1. Tenzij Training & Advies MVM uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt zijn de door haar geoffreerde prijzen: a. Gebaseerd op de prijzen van Training & Advies MVM die gelden op het moment van sluiten van de overeenkomst. Die prijzen zijn te vinden in de betreffende, actuele, prijslijst van Training & Advies MVM die zij op eerste verzoek van wederpartij zal verschaffen. Indien na het sluiten van de overeenkomst als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen er sprake is van prijsverhoging, zal Training & Advies MVM de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden. b. Exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten c. Exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden vermeld. d. Geldend voor een opleiding / cursus per persoon of per uur berekend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn alleen geldig in Nederland.
 3. Training & Advies MVM is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of website.
 4. De wederpartij is verplicht de per termijn bij vooruitbetaling verschuldigde factuurbedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Nadien is wederpartij, zonder dat enige Ingebrekestelling nodig is, over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 2% cumulatief per maand. Hierbij zal een deel van de maand als een volte maand worden aangemerkt.
 5. Training & Advies MVM is bevoegd rente en/of administratiekosten in rekening te brengen. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Training & Advies MVM bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) verschuldigd.
 6. Alle buitengerechtelijke kosten, verbinden aan de incasso van een niet of niet tijdig betaalde factuur, zijn voor de rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 150,00 En € 50,00 administratiekosten, ongeachte de hoogte van de werkelijke buitengerechtelijke kosten voor wederpartij.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van wederpartij zullen de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 8. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Overmacht / Verhindering:

 1. Naast wat de wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig: staking en/of ziekte van de werknemers van Training & Advies MVM , wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, slecht weer, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, blokkade, belemmerende maatregelen van enige overheid (en buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na.
 2. Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid / omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen Training & Advies MVM q moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 4 lid 7 is bepaald, verlengd.

Artikel 8. Kwaliteitseisen en garantie:

 1. Voor zover niet schriftelijk is overgekomen garandeert opdrachtnemer dat de haar verstrekte opdracht / overeenkomst naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtnemer draagt zorg dat de aangeboden materialen, opleidingen en cursussen volgens de richtlijnen van de onderstaande organisaties wordt uitgevoerd en voldoet aan de laatste eisen en standaards van o.a. : Stichting "Het Oranje Kruis (0K)" , "Nederlandse Reanimatie Raad" (NRR) , "Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) en/of Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).NIKTA
 2. Opdrachtnemer draagt zorg dat alle instructeurs door bovengenoemde organisaties zijn erkend. Diploma's, modules, aantekeningen en certificaten worden bij bovengenoemde organisaties aangevraagd en geregistreerd. Examens voor de opleidingen verzorgd door Training & Advies MVM Eindhoven worden afgenomen door een onafhankelijk examen team.

Artikel 9. Fysieke inspanning door cursisten:

 1. met (be)oefenen van eerstehulp handelingen en BHV handelingen tijdens een cursus vergt fysieke inspanning, met name bij het oefenen van reanimatie-, beademings- en vervoerstechnieken, zoals het verplaatsen van slachtoffers. De cursisten zullen regelmatig in knielhouding moeten zitten om diverse eerstehulp vaardigheden te oefenen, alsmede regelmatig op de grond te liggen zodat de cursisten -ook onderling- de eerstehulp handelingen kunnen oefenen. Van de cursisten wordt dan ook verwacht dat zij lichamelijk geschikt zijn om zich deze vaardigheden eigen te maken en te oefenen. Bij twijfel, cursist contact op laten nemen met zijn of haar (huis)arts.

Artikel 10. Cursisten:

 1. Van de cursisten wordt verwacht dat zij elke les aanwezig zijn. Afwezigheid kan leiden tot het niet mogen deelnemen aan examens en/of (eind)toetsing van de vaardigheden en kennis.
 2. Van cursisten die niet verschijnen of grotendeels afwezig zijn op de lessen, zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht.
 3. Restitutie van het cursusgeld van niet verschenen cursisten vind niet plaats.

Artikel 11. Kleding:

 1. De cursisten adviseren wij sterk om ruim zittende en gepaste kleding te dragen, gezien de beweeglijke aard van de oefeningen en handelingen behorende bij een cursus.
 2. Vanwege het karakter van de cursussen is het mogelijk dat kleding vuil of beschadigd kan worden of beschadigd.
 3. Opdrachtnemer wijst alle aansprakelijkheid af van vervuilde en/of beschadigde kleding, voorwerpen en/of artikelen welke door cursisten worden gedragen of in beheer zijn.

Artikel 12. Lesruimte verzorgd door opdrachtgever:

 1. De lesruimte en bijbehorende faciliteiten wordt tussen de partijen in onderling overleg bepaald.
 2. De lesruimte beschikt over voldoende open ruimte tussen de tafels, om de praktische handelingen te oefenen - naar oordeel van de instructeur.
 3. De lesruimte dient schoon te zijn; met name de vloer waarop de handelingen en vaardigheden worden beoefend door de cursisten.
 4. De lesruimte dient afgesloten te kunnen worden.

Artikel 13. Diploma Eerste Hulpverlener (OK):

 1. Behaalde aantekeningen en/of modules behorende bij het "Diploma Eerste hulpverlener (OK)", worden op het diploma bijgeschreven bij de eerstvolgende verlengingsaanvraag.
 2. Indien de aantekeningen en/of modules direct bijgeschreven dienen te worden op het "Diploma Eerste hulpverlener", dan worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 14. Lunch / Maaltijden:

 1. Indien er sprake is van een volledige dagcursus en/of een middag- en aansluitend een avonddeel, op de locatie van de opdrachtgever, dan zal de opdrachtgever de lunch dan wel een maaltijd verzorgen voor alle aanwezige instructeurs.
 2. Indien er sprake is van een locatie verzorgd door de wederpartij, dan zullen de kosten van een lunch en/of maaltijd voor alle aanwezige instructeurs en Lotus worden doorberekend aan de wederpartij.

Artikel 15. Klachtenregeling:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen dienen te worden behandeld volgens onze daarvoor geldende klachtenprocedure. Deze procedure is te vinden op onze website of op verzoek door de wederpartij kan deze toegestuurd worden.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Training & Advies MVM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal Training & Advies MVM Eindhoven slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

Artikel 16. Toepasselijk recht:

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is_Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever is gevestigd buiten Nederland.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven.Tevens zullen deze algemene voorwaarden zichtbaar zijn op de website van Training & Advies MVM Eindhoven : http://www.bhveindhoven.nl Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie


zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking
met de wederpartij.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden Is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Training & Advies MVM - Eindhoven
M van Melsen

Martien van Melsen

Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

Mail ons

Wat onze klanten zeggen


  Over ons

  Training & Advies MVM is opgericht in 2013 door Martien van Melsen. Hij heeft 17 jaar bij defensie gewerkt in de geneeskundige verzorging en brandveiligheid, daarna is hij doorgestroomd bij defensie als instructeur/medisch docent.
  Hij is een specialist in acute zorg door vele jaren ervaring en met zijn deskundigheid weet hij precies wat u nodig heeft in u werkomgeving.
  We geven gerichte opleidingen zoals BHV, EHBO, Reanimatie en nog veel meer. Voor grote en kleine organisaties. Ons team bestaat uit veiligheidsman-, reanimaters, administrators, Training & Advies MVM is er om de transparantie, flexibiliteit en service te bieden die organisaties tegenwoordig eisen.
  Training & Advies MVM is enthousiast en sociaal, want kennisoverdracht is voor ons belangrijk. De tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit,

  Contact info


  © Copyright 2021 - Training & Adsvies MVM - website: van dongen design - Inloggen